برخورد کاروان نیروهای خارجی در بگرام با مین

کاروان نیروهای خارجی در شهرستان بگرام هدف مین کنترل از راه دور شد.