جای خالی بنا در تیم ملی کشتی فرنگی احساس خواهد شد/ امیدوارم به اشکانی زمان بدهند