از جریمه گولج تا جدایی اش از پرسپولیس

بازیکن دو رگه پرسپولیس به علت غیبت در تمرینات این تیم با جریمه سنگینی روبرو می شود.