نادری: تا بازی های جام بین قاره ای جهان به آمادگی کامل خواهیم رسید