صحبت با تلفن همراه تا ۴ برابر خطر وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد