شهر آفتاب و شهروند را نخواستیم/ به بانک مرکزی هم نامه زدیم