انگشت اتهام عابدینی به سمت طاهری

مدیر عامل سابق پرسپولیس مدعی است که قراردادهای بازیکنان این تیم شفاف نیست و طاهری عوام فریبی می کند.