حذف زودهنگام میزبان در ضربات پنالتی/ روسیه و پاراگوئه به جمع هشت تیم راه یافتند