بلک بری رسما از توقف ساخت موبایل هایش به صورت داخلی خبر داد