قانون شوراهای آموزش و پرورش اصلاح و بازنگری می‌شود

مدیر امور شورای از نظارت بر عملکرد هیئت امنایی و همچنین اصلاح و بازنگری قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید خبر داد.