پرسپولیسی ها در تدارک برپایی مراسم مرحوم هادی نوروزی