فیلم/ خاطره جالب سردار فضلی از غنیمت گرفتن تانک فرمانده عراقی!