نیمی از سلاح‌های آمریکایی در اختیار ۳ درصد جمعیت قرار دارد

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد که نیمی از سلاح‌های آمریکایی در اختیار و مالکیت تنها سه درصد جمعیت این کشور قرار دارد.