نیمی از سلاح‌های آمریکایی در اختیار ۳ درصد جمعیت قرار دارد