دیدار رئیس جمهور با علما، ایثارگران و برگزیدگان قزوین