قرارداد شاتل با مخابرات شیراز برای ارایه خدمات تلفن ثابت به امضا رسید

بابک تراکمه عضو هیات مدیره مخابرات ایران ضمن اشاره به امضا این قرارداد گفت که اولین FCP که برای ارائه خدمات ثابتش به مخابرات درخواست داد شاتل بود که در دو سه ماه اخیر مقدمات ارائه آن فراهم شد. در ادامه با تک شات همراه باشید.