قرارداد شاتل با مخابرات شیراز برای ارایه خدمات تلفن ثابت به امضا رسید