عکس / مقایسه سر سوزن با نیش زنبور !

نشنال جئوگرافی تصویری جالب از مقایسه سر سوزن با نیش زنبور منتشر کرده است.