پس از ادغام ۳۰ مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران، نوبت به همراه اول می رسد