رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن در مراسم دفن «شیمون پرز» شرکت خواهند کرد