شرکت‌های خصوصی پشتوانه اصلی وزارت نیرو هستند

وزیر نیرو گفت: شرکت‌های خصوصی پشتوانه اصلی فعالیت‌های ما در وزارت نیرو هستند.