مدیرعامل اولین اپراتور مجازی موبایل از احتمال بالای شکست در این تجارت می گوید