یک جنگنده F14 در پایگاه بابایی پس از چهارده سال زمین‌گیری اورهال شد

متخصصان و کارکنان فنی گردان اورهال پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان یک فروند جنگنده F14 را اورهال کردند.