یک جنگنده F14 در پایگاه بابایی پس از چهارده سال زمین‌گیری اورهال شد