جشن و سرور دانشجویان ایرانی به مناسبت مرگ شیمون پرز

دانشجویان ایرانی به مناسبت مرگ شیمون پرز به جشن و شادمانی پرداختند.