جشن و سرور دانشجویان ایرانی به مناسبت مرگ شیمون پرز