دادگاه نروژ درخواست اسنودن برای حفاظت از وی در برابر استرداد به آمریکا را رد کرد

دادگاه نروژ امروز بار دیگر درخواست پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در خصوص حفاظت از وی در برابر استرداد احتمالی به آمریکا را رد کرد.