اشتاین‌مایر درباره موثر بودن مذاکرات آتی درباره سوریه ابراز ناامیدی کرد