ورود علما برای کاهش آلام بشری در زمان درگیری مسلحانه و جنگ

رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران گفت: ما باور داریم که گفتگو بین رهبران دینی و علمایی که از فرهنگها و ادیان مختلفی نمایندگی می‌کنند، می‌توانند موجب افزایش میزان احترام به کرامت انسانی در زمان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز باشند.