ورود علما برای کاهش آلام بشری در زمان درگیری مسلحانه و جنگ