کودکان با ناهنجاری مادرزادی که توانایی مالی برای درمان ندارند به موسسه محکم مراجعه کنند