مهم‌ترین دستاورد «شیمون پرز» از دید راستگراهای اسرائیلی چیست؟