تعیین تکلیف تاکسی های ورثه ای و بلاصاحب

کمبود مرکز اسقاط خودرو در تهران به شدت احساس می شود و لازم است برای تسهیل در امر نوسازی تاکسی های فرسوده، تعداد مراکز اسقاط خودرو افزایش یابد.۱۶:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر