اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برگزار می شود

اردوی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان از روز ۱۰ مهرماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.