فراخوانی مهاجم چونبوک موتورز برای رویارویی با تیم ملی ایران

کیم شین ووک که در برابر تیم باشگاهی دیگر از کره جنوبی درخشش قابل توجهی داشت برای بازی با تیم ملی ایران طی ۵ روز آینده دعوت شد.