فراخوانی مهاجم چونبوک موتورز برای رویارویی با تیم ملی ایران