روزگار جبهه ها یادش بخیر، فوتبال پشت خاکریزها یادش بخیر + فیلم

لباس های خاکی یادش بخیر، لباسی که خاکی‌تر از خاک بود ولی همچون دل عاشقان پاک بود.