روزگار جبهه ها یادش بخیر، فوتبال پشت خاکریزها یادش بخیر + فیلم