ادعای احمد بن دغر: طوفان قاطعیت از وقوع فاجعه در منطقه جلوگیری کرد