در نشست خبری بازی با زوریا/ مورینیو: نمی توانم به رونی میدان بدهم