مسئول اماراتی خواستار تشکیل کشور «اسراطین» شد!

معاون رئیس سابق پلیس دبی کشورهای عربی را به علت مخالفت با ماندن یهودیان در سرزمین فلسطین به باد انتقاد گرفت….