کمیسیون اروپا خواستار تقویت تلاش‌ها در پذیرش پناهجویان از یونان شد

کمیسیون اروپا امروز طی درخواستی از اتحادیه اروپا، خواستار تقویت تلاش‌ها در زمینه پذیرش پناهجویان از یونان شد.