کمیسیون اروپا خواستار تقویت تلاش‌ها در پذیرش پناهجویان از یونان شد