با انصراف شهباز نوژن البرز/ پدیده ـ نفت.م.سلیمان اولین بازی قطعی یک شانزدهم