مراسم گردن زنی آل سعود در زادگاه شیخ نمر (ویدیو)

اگر چه فیلمبرداری از مراسم گردن زنی در عربستان غیرقانونی است و مجازات قضایی به همراه دارد، اما اکنون ویدویی که به شکل پنهانی از مراسم گردن زنی در العوامیه (زادگاه شسخ نمر) ضبط شده، منتشر شده است….