امکان استفاده از چند شماره روی یک سیم کارت به زودی فراهم می شود