فرمانده ارتش: آماده پاسخگویی به هرگونه تجاوز و تهدید هستیم