ایران را در آسیا صاحب مدال خواهم کرد

عضو تیم دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امیدوارم در صورت فراهم شدن امکانات و با کمک مربی ام بتوانم کشور ایران را برای نخستین بار در آسیا صاحب مدال کنم.