ایران ۳ – چین یک / بلندقامتان والیبال روی سکو نخست AVC کاپ