حضور ۱۵ کشور خارجی در کنفرانس بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه